Dragan Marušič za rektorja UP
login
Prof. dr. Dragan Marušič nagovarja bruce 1. 10. 2015, več na spletni strani Univerze na Primorskem
print

UM ZA Prihodnost

Prof. dr. Dragan Marušič - aktualni rektor Univerze na Primorskem
in na predlog

  • UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT),
  • UP Inštituta Andrej Marušič (UP IAM),
  • UP Pedagoške fakultete (UP PEF),

kandidat za rektorja Univerze na Primorskem za obdobje 2015 - 2019.

 

"During my visit to receive an honorary doctorate of the University of Primorska in 2014 I was very impressed with the leadership of Prof. Marušič as the rector in that he had such an excellent empathy with his colleagues. I am also delighted to see that the University has made significant gains in scientific output both in quality and quantity under his research leadership, and the university continues to be dedicated to bringing international expertise to Slovenia.
It is evident that the strategies put in place by Prof. Marušič and carried out under his leadership have been clearly defined and well executed. Greater cooperation with other universities around the world has resulted in increased success in obtaining research funding and has contributed to the university's impressive increase in scientific publications – more than 70 % increase in output since 2011. The many visiting professors from across the globe have provided the university’s students and staff with uniquely wide-ranging academic perspectives and made distinct contributions to the character of the university.
It is critical that the university continues to embrace the momentum created by Prof. Marušič and his team and thus it is vital that he is supported for a second term as rector of the University of Primorska. I have absolutely no doubt that the university’s international reputation and scientific success will continue to improve if Prof. Marušič has the opportunity to continue his leadership for another term."
  Nobelov nagrajenec prof. dr. Sir Harold Kroto, NL FRS

"Znanstvena odličnost, mednarodna vpetost in predano poučevanje so glavna vodila prof. dr. Dragana Marušiča že iz časov, ko še ni bil profesor, kaj šele dekan ali rektor. Biti vrhunski znanstvenik in raziskovalec je za Dragana vsakodnevni način življenja, stkan iz neprestanega primerjanja svojega vedenja, radovednost in zagnanost z najboljšimi v svetu, v duhu kolegialnega sodelovanja in pozitivne tekmovalnosti. Kot uspešen vodja se prav v tem duhu zaveda, da najboljši niso tisti, ki se za take imajo sami ali ki jih za take razglašajo "uspešni" kolegi, temveč tisti, katerih čas šele prihaja. Zato prijatelja in kolega Dragana še posebej cenim kot neutrudnega znanstvenika, organizatorja in hkrati promotorja mladih, ki jim omogoča intelektualno delo in utira pot do optimalnega strokovnega razvoja doma in v mednarodnem prostoru. Dragan je poučevanje vedno razumel v najbolj žlahtnem klasičnem smislu dialoškega sobivanja učenca in učitelja, ki skupaj rasteta. Rezultati, ki jih pri svoji širitvi in izboljševanju kakovosti Univerza na Primorskem kot najmlajša slovenska univerza dosega pod njegovim vodstvom, so neposreden dokaz pravilnosti take usmeritve. Temeljijo na dosežkih pretežno mlajših in demografsko raznolikih raziskovalcev, učiteljev in študentov, ki znajo vedno znova preseči težave in ovire trenutnega časa in prostora ter uspeti v mednarodnih razsežnostih. S tem pa skupaj s prof. dr. Draganom Marušičem kot rektorjem Univerze na Primorskem stalno izboljšujejo tudi lokalno okolje in z intelektualnim nabojem poživljajo s težavami obremenjeno družbo. Spoštovanje tega razumevanja je bilo eden glavnih vzrokov, da sem z veseljem iz Draganovih rok sprejel naziv Častnega senatorja Univerze na Primorskem. Zaradi njegovih osebnih kvalitet, načel in usmeritve ga podpiram tudi pri njegovi kanditaturi za ponovno izvolitev na mesto rektorja te univerze."  Prof. dr. Tadej Battelino, dr.med., predstojnik katedre za pediatrijo in prodekan za raziskovalno delo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, prejemnik Zoisove nagrade za vrhunske dosežke v medicini (2012)

"Dr. Marušič je kot rektor spodbujal razvoj Pedagoške fakultete, ki je v tem času pridobivala na prepoznavnosti doma in tujini, tako na področju pedagoškega kot tudi znanstveno-raziskovalnega delovanja. Dokončno je zaživel doktorski študij Zgodnje učenje, ki je edini te vrste v Evropi. Poleg tega smo na drugi stopnji podiplomskega študija razširili progam Inkluzivna pedagogika ter odprli nov program Socialna pedagogika, ki v trenutku hudih človeških stisk v vzgojno-izobraževalnem kontekstu razvija nove modele družbene občutljivosti ter odgovornosti. Pedagoška fakulteta je pod vodstvom dr. Marušiča posebej razvijala svoje umetniško delovanje – pridobili smo šifro umetnosti ter ustanovili Center za umetnost. Dragoceno je rektorjevo prizadevanje za rešitev naše prostorske stiske, zaradi česar bo fakulteta v akademskem letu 2016/17 začela delovati v novih prostorih, še prej pa bo osveženo tudi pročelje fakultetne zgradbe, pri čemer bo upoštevana arhitekturna in urbanistična tradicija, ki Pedagoško fakulteto že vsaj štiri desetletja vpenja v ta del mestnega jedra. Dr. Marušič je v času svojega rektorskega mandata ustvaril ugodne razmere za razvoj ustvarjalnosti ter inovativnosti Pedagoške fakultete; v prepričanju, da bo tako tudi v bodoče, podpiramo njegovo ponovno kandidaturo za rektorja Univerze na Primorskem."  prof. dr. Mara Cotič, dekanja UP PEF

"Prof. dr. Dragan Marušič je bil koordinator ustanovitve in nato vse do trenutka, ko je postal rektor UP leta 2011, dekan UP FAMNIT. Na UP FAMNIT je vzpostavil skupino mladih raziskovalcev, visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki so v zgolj osmih letih delovanja UP FAMNIT pripeljali do točke, da je tako po kazalnikih znanstveno-raziskovalne uspešnosti kot tudi vpetosti v mednarodni univerzitetni prostor izjemno uspešna članica UP. Za naš nadaljnji razvoj - predvsem pospešene aktivnosti za povečanje števila študentov - je ključnega pomena, da še okrepimo ugled UP v slovenskem in mednarodnem univerzitetnem okolju. To pa lahko dosežemo le, v kolikor nadaljujemo z dobro začrtano potjo, po kateri smo začeli stopati leta 2011. Zato podpiram prof. dr. Dragana Marušiča za rektorskega kandidata UP, saj so glavne usmeritve njegovega rektorskega programa v skladu z vizijo razvoja UP FAMNIT."  izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja UP FAMNIT

"Rektor prof. dr. Dragan Marušič je v svojem mandatu bil postavljen pred vsaj dva zelo zahtevna izziva: kako botrovati nenehnemu krčenju proračunskih sredstev in hkrati doseči, da Univerzi na Primorskem ključni deležniki priznajo njeno finančno podhranjenost. Po drugi strani pa, kako kljub finančno nezavidljivi situaciji občutno povečati znanstveno-raziskovalni doprinos naše Univerze tako znotraj Slovenije, kot v tujini. Rezultati jasno kažejo, da se je rektor z obema nalogama zelo uspešno spoprijemal. Kot enega največjih uspehov naše univerze v preteklem mandatu pa bi izpostavil pridobitev projekta v okviru evropskega mehanizma Teaming, katerega uspeh tudi v nadaljnji fazi lahko Univerzi na Primorskem prinese neslutene razvojne možnosti in korenito izboljšanje trenutnega položaja.
Rektorski program, s katerim dr. Marušič kandidira za svoj drugi mandat, zelo jasno pove, da se bo v primeru ponovne izvolitve še naprej odločno zavzemal za znanstveno-raziskovalno rast naše Univerze, brez katere tudi dolgoročni uspehi na preostalih področjih niso mogoči. Ker v tem programu vidim največje razvojne možnosti naše univerze, podpiram prof. dr. Dragana Marušiča pri njegovi ponovni kandidaturi za rektorja Univerze na Primorskem."
  doc. dr. Vito Vitrih, direktor UP IAM

"Podpora mednarodnemu partnerstvu, ureditev infrastrukturnih pogojev delovanja in zagotovitev stabilnosti javnega financiranja so trije poudarki iz delovanja prof. Dragana Marušiča v slabih dveh letih mojega delovanja v funkciji dekana Fakultete za management. Najprej je intenzivno podprl in prispeval k razvoju partnerstva med Fakulteto za management in priznano ekonomsko fakulteto članico ruske državne univerze M. V. Lomonosova. To akademsko partnerstvo je pri marsikaterem domačem in tujem podjetju vzbudilo pozornost in zanimanje za aktivnosti naše fakultete in univerze. Ob tem je bila ključna tudi njegova pobuda MIZŠ, da brezplačno prenese sistem stavb »STŠ« na UP za namene reševanja prostorske problematike Fakultete za management in s tem tudi Pedagoške fakultete, kar je temelj za ureditev nujnih sodobnih infrastrukturnih pogojev delovanja v mednarodni prostor odprte fakultete. In kot tretje, njegova prizadevanja in napori znotraj rektorske konference obetajo zmanjšanje podfinaciranosti univerze in s tem prispevek k stabilnejšemu financiranju razvoja fakultet."  izr. prof. dr. Matjaž Novak, dekan UP FM

"Eden od temeljnih ciljev Univerze na Primorskem (UP) je postati mednarodno prepoznavna raziskovalno usmerjena univerza. Da bi ta cilj dosegli, moramo skrbeti za stalno povečevanje kvalitetne znanstveno-raziskovalne produkcije raziskovalcev UP. V času prvega rektorskega mandata dr. Marušiča se je število znanstveno-raziskovalnih člankov s podpisom UP v revijah, ki jih zajemajo baze SCI-Expanded, SSCI in A&HCI, povečalo za 70%: iz 131 objav v letu 2011 na 224 objav v letu 2014. Posledica tega so tudi prestižni projekti, ki jih je UP pridobila v sedanjem rektorskem mandatu: projekt norveškega finančnega mehanizma in projekt v okviru mehanizma Teaming, če omenim samo dva. Rektor, ki se zaveda pomena kvalitetnega znanstveno-raziskovalnega dela, je eden od glavnih potrebnih pogojev za kontinuirano rast znanstveno-raziskovalne produkcije. Sedanji rektor dr. Marušič to nedvomno je. To izkazuje s svojim dosedanjim angažmajem na tem področju, s svojim rektorskim programom, ter ne nazadnje s svojim lastnim izjemnim raziskovalnim opusom. Zato prof. dr. Dragana Marušiča podpiram pri njegovi ponovni kandidaturi za rektorja Univerze na Primorskem." izr. prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno delo UP, prejemnik Zoisovega priznanja za znanstvene dosežke v matematiki (2012)

"Prof. dr. Dragan Marušič je pred štirimi leti sprejel izziv redefinicije poslanstva UP in utrditve njene identitete znotraj regije in širše. Navkljub neprijaznim časom mu je s svojo trdoživo vztrajnostjo in odločnostjo to uspelo. Izpeljal je proces konsolidacije univerze in njenih temeljnih vrednot. S tem je med zaposlenimi obudil motiviranost in spodbudil njihovo inovativnost in ustvarjalnost.
Izjemno povečanje znanstveno raziskovalnega opusa univerze, razširitev ponudbe in dvig kakovosti študijskih programov na vseh stopnjah študija, uspešno strateško povezovanje z domačimi in tujimi univerzitetnimi, znanstvenimi in gospodarskimi institucijami, pričajo o pravilnosti usmeritve razvoja univerze, kot jo je zastavil prof. dr. Dragan Marušič.
Posebej velja izpostaviti uspešnost prof. dr. Dragana Marušiča v prizadevanjih za enakopraven in enakovreden položaj UP znotraj slovenskega visokošolskega prostora. Odprava podfinanciranosti  in infrastrukturne podhranjenosti bosta univerzi omogočila še hitrejši in kakovostnejši razvoj."
prof. dr. Rok Strašek, prorektor za ekonomiko in finance UP

"Za vzpostavitev in zagon Centra odličnosti na Univerzi na Primorskem je potrebna stabilna institucionalna podpora, ki jo lahko zagotovi sedanji rektor, ki je eden od pobudnikov in udeležencev tega pomembnega projekta za Univerzo na Primorskem, za Slovenijo in posebej za samo regijo, v kateri se univerza nahaja." prof. dr. Štefan Bojnec, UP FM, prejemnik Zoisovega priznanja za znanstvene dosežke na področju ekonomije (2008)

"I'd like to thank the present Rector, prof. dr. Dragan Marušič for giving me the opportunity to assist the University in designing the new study programme Social Sciences and the possibility to share experiences with the researchers of the University of Primorska. I believe that our co-operation is a good basis for future common initiatives and projects at the European level. I hope we will be able to implement a number of new and innovative ideas behind the concept of modern social education and other points of sustainable development involving both universities.  Prof. Dr. Torsten Fischer, University of Applied Sciences, Fachhochschule des Mittelstands, Prorektor Internationales

"The University of Primorska is a young and dynamic institution on its way up. The role of University leadership plays a pivotal role in setting the goals and implementing the strategy to achieve them. Dr. Marušič represents the generation of young scientists with a vision that demonstrates itself in his role as the president.  Prof. Dr. Bohumil Kasal, Director of the Fraunhofer WKI