Dragan Marušič za rektorja UP
login
Prof. dr. Dragan Marušič nagovarja bruce 1. 10. 2015, več na spletni strani Univerze na Primorskem
print

UP skozi prvo obdobje rektorjevanja prof. dr. Dragana Marušiča

 

2015: UP je kot vodilni partner v programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 pridobila nepovratna sredstva v okviru novega mehanizma Teaming za Center odličnosti InnoRenew CoE s celotnim imenom Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence. Za UP, v zadnjih dvanajstih letih od njenega nastanka, to pomeni enega od najpomembnejših znanstvenih dosežkov v njenem razvoju. Namen projekta je vzpostavitev centra odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja, ki je strateškega pomena za razvoj obalne regije in Slovenije, njeno gospodarsko rast, mednarodno prepoznavnost in konkurenčnost ter zdravo okolje in blagostanje prebivalcev. UP je v projektu združila sedem slovenskih partnerjev (Univerza v Mariboru, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod EuroCloud Slovenija, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije).  Kot mentorsko institucijo je v konzorcij vključila vrhunsko ustanovo za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso, nemški inštitut za lesarstvo Fraunhofer – Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut. Seveda ja uspeh le kulminacija aktivnosti, ki so se v obdobju po letu 2011 odvile na UP na področju uporabe obnovljivih, sonaravnih materialov (projekti EnergyViLLab,  WoodWisdom-ERA-net+, COST Akcija FP1407 in bilateralni projekti).


2015: V oktobru je predvidena otvoritev in pričetek uporabe novo zgrajenega in opremljenega objekta BNC v Livadah, Izola. Po večletnih zapletih je v letu 2015 UP vendarle pridobila manjkajoča sredstva za dokončanje obrtniških in instalacijskih del ter za pohištveno, računalniško in laboratorijsko opremo v vrednosti več milijonov eurov.Tudi investicija v Borilnico v Kopru, kjer naj bi po načrtih UP ZRS zaživel Center beneške kulture, je v letu 2015 dočakala dokončanje - sicer v nekoliko skromneješem obsegu, kot je bilo prvotno predvideno. Finančna konstrukcija namreč ob pričetku investicije ni bila celovita, zato bo treba za predvideno polno funkcionalnost obnovljenega objekta zagotoviti še nova, dodatna sredstva.Resorno ministrstvo je predlagalo Vladi RS, le-ta pa je v začetku junija 2015 sprejela sklep o brezplačni odsvojitvi nepremičnin nekdanje lokacije Srednje tehniške šole Koper na naslovu Izolska vrata 2, Koper v last UP. Po prenovi prostorov se bo tja preselila Fakulteta za management, v njene sedanje prostore na Cankarjevi 5 v Kopru pa se bo razširila sosednja Pedagoška fakulteta. Tako bodo z eno potezo rešene prostorske težave dveh članic UP.


2015: Po večletnih prizadevanjih rektorja UP prof. dr. Dragana Marušiča je Rektorska konferenca RS sprejela model financiranja visokega šolstva v RS, ki ga je razvil rektor s svojimi sodelavci na UP. Ta model je bil predlagan Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport kot skupen predlog slovenskih univerz in predstavlja osnovo za pripravo že dolgo nameravane spremembe vsaj finančnega dela Zakona o visokem šolstvu, ki je nujna tudi zaradi Odločbe Ustavnega sodišča. V letih "suhih proračunskih krav", ko so bili vsi nezadovoljni z višino financiranja (Izjava RK RS 15. 4. 2015, Okrogla miza IJS 21. 1. 2015, Zahteve rektorjev 13. 6. 2014, Rektorji pri ministru 10. 6. 2014, ...), je bilo potrebnih veliko argumentov, izračunov, potrpežljivosti in spoštovanja drugače mislečih, da je dr. Marušič pojasnil vsem deležnikom razloge, zakaj je UP podfinancirana (poziv UP 20. 12. 2013). Še več truda je bilo potrebnega za razvoj modela, ki bo tako stanje odpravil in uživa podporo širokega kroga deležnikov visokošolskega prostora v RS.


2015: Rektor prof. dr. Dragan Marušič je posebej vesel uspehov študentov UP, saj je izjemno spodbujal kakovostni študijski proces in poudarjal znanje kot najžlahtrnejšo vrednoto za družbeni razvoj. Študenti UP so izredno uspešni na domačih in mednarodnih tekmovanjih, kot na primer študentke Tamara Lah (UP FTŠ Turistica), Anja Rudež in Tanja Štular (UP FAMNIT), ki so osvojile zmago na nacionalni ravni na najprestižnejšem svetovnem tehnološkem tekmovanju v kategoriji World Citizenship. Slednje poteka pod okriljem Microsoftovega projekta Imagine Cup 2015.Mnogi diplomanti UP tudi uspešno nadaljujejo študij na prestižnih univerzah v tujini.

Študentski svet UP se je tesneje povezal s Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem in tako skupaj uspešno skrbijo za interesne dejavnosti študentov, za socialni in ekonomski položaj študentov, za učinkovito sodelovanje študentov v organih upravljanja univerze in drugo. V letu 2015 pa jim rektor, kot ljubitelj košarke, čestita tudi za uspešno izvedbo 13. Evropskega univerzitetnega prvenstva v košarki.

UP postaja vse bolj privlačna za tuje študente, v študijskem letu 2014/2015 jih je bilo na UP že 3,67% (2,00% v 2011/2012).


2015: Po 212 že podeljenih štipendijah iz Štipendijskega sklada UP v preteklih šestih letih, jih je letos, že sedmič zapored, kot nagrado in spodbudo za nadaljnje uspehe, prejelo 41 najboljših študentk in študentov UP.


2014 - 2015: UP je v okviru dveh javnih razpisov za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja  v sodelovanju s študenti in partnerji iz gospodarstva in drugimi organizacijami z družbenega področja, iz pretežno regionalnega okolja, pridobila sredstva za financiranje 14 projektov na prvem razpisu v skupni višini 166.930 EUR, v okviru drugega pa sredstva v višini 400.817,00 EUR za izvajanje 25 projektov. Namen izvajanja projektov je bil z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, ki se izvajajo v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom in drugimi organizacijami z družbenega področja.


2013 - 2015: UP je uspešno izvedba projekt internacionalizacije UP in SVET - mednardona vpetost Univerze na Primorskem (s strani MIZŠ je za potrebe izvajanja projekta pridobila sredstva v skupni višini 714.418,81 EUR). Predmet projekta je bil podpreti hitrejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo UP. UP je v okviru projekta vključevala tuje strokovnjake v pedagoški in raziskovalni proces ter izvajala aktivnosti, ki so okrepile njeno prepoznavnost v mednarodnem okolju:

  • 5 zaposlitev tujih visokošolskih učiteljev,
  • 93 gostovanj tujih visokošolskih učiteljev,
  • organizacija 30 mednarodnih delavnic in
  • 10 včlanitev v mednarodna združenja.

2013 - 2015: UP uspešno izvedla projekt Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja Univerze na Primorskem. Cilj projekta je bil vzpostaviti enovit in celovit sistem kakovosti, ki bo povezoval vse članice ter vse dejavnosti univerze (izobraževanje, raziskovanje, upravljanje idr.) ter tako zagotavljal njeno transparentnost in razvoj kulture kakovosti. UP je aktivnosti projekta začela izvajati leta 2013, vse aktivnosti pa so se zaključile 30. 6. 2015. V okviru projekta je bila uspešno izvedena tudi follow-up evalvacija Zveze evropskih univerz (EUA).


2013-2015: Univerza lahko za opravljanje posameznih dejavnosti, ki so skupnega pomena,ustanovi univerzitetni center. Senat UP je tako med drugim ustanovil:
- Center za umetnost in oblikovanje: umetnost je bila s Srednjeročno razvojno strategijo Univerze na Primorskem 2014 - 2020 evidentirana kot pomembno področje nadaljnjega razvoja UP. Center bo skrbel za razvoj študijskih programov s področja umetnosti, izvirnega umetniškega ustvarjanja oz. udejstvovanja in temeljno-aplikativnega raziskovanja. Z razvojem področja umetnosti bo center prispeval k zaokroženi celoti znanja na UP. Cilj spodbujanja umetnosti je izvirno umetniško udejstvovanje in vrhunska umetniška produkcija ter povezanost umetnosti z znanostjo.
- Center za avdiovizualno kulturo (CAK UP), ki študentom in zaposlenim služi kot tehnična, strokovna in produkcijska podpora pri študijskem in raziskovalnem procesu, avdiovizualnih predstavitvah na simpozijih/kongresih in pri promociji univerze.
- Bio-naravoslovni center UP (BNC UP). Naloga BNC UP je zlasti upravljanje s skupno raziskovalno opremo v skladu z dogovorjenimi načeli in prioritetami članic UP, ki bodo delovale v prvem stolpiču univerzitetnega kampusa Livade.


2012-2015: UP se je v času rektorovanja prof. dr. Dragana Marušiča izkazala kot tista, ki se ni pregrešila z nerazumno visokimi avtorskimi honorarji, ki jih prejemajo nekateri zaposleni v visokem šolstvu poleg svojih rednih plač. Rektor je znižal povprečni višino izplačanih avtorskih honorarjev iz 108.000 EUR mesečno (izplačano v letu 2011) na povprečno 40.000 EUR mesečno (v letih 2012-2015). To je bilo doseženo s ciljno kadrovsko in finančno reorganizacijo UP in na ta način je UP uspelo zadržati oz. povečati ugled v času afer, ki so prizadele druge. Prav finančna reorganizacija pa je omogočila UP tudi začetek procesa urejanja pogodb o zaposlitvi, skladno s habilitacijskimi nazivi.


2012 - 2015: Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je akreditiral 26 novih študijskih programov UP, in sicer 11 dodiplomskih, 10 magistrskih, 2 doktorska in 3 programe za izpopolnjevanje. Med njimi je bil akreditiran tudi magistrski študijski program »Trajnostno grajeno okolje«, ki pomeni pričetek delovanja UP Fakultete za grajeno okolje (UP FGO). Številni študijski programi UP so uspešno prestali postopek reakreditacije. Ustanovitev Fakultete za ergonomske in kineziološke študije (UP FENIKS), na kateri se bodo izvajali študijski programi Aplikativne kineziologije vseh treh stopenj, pa je v zaključni fazi.


2012 - 2015: Visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci na UP pomembno prispevajo k razvoju visokošolskega sistema in znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru. Za svoje delo prejemajo prestižne nacionalne in mednarodne nagrade. Pohvalimo se lahko, da so zadnje štiri leta med dobitniki državnih nagrad RS na področju šolstva vedno bili tudi visokošolski učitelji in sodelavci UP. Skupno število raziskovalcev na UP z najvišjimi nagradami v RS za dosežke na področju znanstveno-raziskovalnega dela in razvojne dejavnosti - Zoisove nagrade oziroma priznanja - pa se je iz 3 povečalo na 5. 


2012 - 2015: UP je sklenila krovne sporazume o sodelovanju s številnimi univerzami po svetu - med drugim z avstralsko univerzo Griffith University, ameriškima Oregon State University in Mississippi State University, kitajsko Beijing Jiaotong University, indijsko univerzo NIMS, avstrijsko univerzo Montanuniversität Leoben in ruskima Saint Petersburg State Technological University of Plant Polymers in Volga State University of Technology. Na univerzi NIMS, na leta 2013 razglašeni najboljši zasebni univerzi v Indiji, je UP odprla tudi informacijsko točko.

Leta 2014 je UP skupaj z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Novi Gorici na pobudo Parka Škocjanske jame (PŠJ) podpisala pismo o nameri za ustanovitev mreže univerz: Svetovna dediščina UNESCO – za znanje in prihodnost. UP je postala tudi članica UNESCO-ve univerzitetne mreže UNITWIN ter polnopravna članica UNESCO sedeža »Kultura, turizem, razvoj« s sedežem na pariški Sorboni.

V okviru tedna UP leta 2014 je na UP potekalo srečanje rektorjev in prorektorjev univerz iz držav s področja nekdanje Jugoslavije, z namenom ustanovitve univerzitetne mreža (UNET). Predstavniki univerz so podpisali pismo o nameri sodelovanja na področjih izobraževanja, raziskovanja ter športa in umetnosti. 


2014: Nobelov nagrajenec prof. dr. Sir Harold Kroto postal častni doktor UP. Inavguracijsko predavanje je naslovil "The Birth of Natural Philosophy and its Prodigal Son: Science". Na lastno željo skupaj s soprogo gospo Margaret Kroto se je srečal tudi s študenti UP. Predavanje prof. dr. Sir Harolda Kroto smo sicer imeli priložnost poslušati že leta 2012, ko je obiskal našo univerzo kot vabljeni predavatelj na konferenci CSD 6 - Computers in Scientific Discovery 6. Trije študenti UP z odličnim uspehi na študiju (Edin Husić, Luka Pavlović in Roman Solodukhin), ki so bili s strani izraelskega veleposlaništva v Sloveniji izbrani, da so na WSCI konferenci v Izraelu zastopali Slovenijo, pa tudi letos poleti. Prof. dr. Sir Harold Kroto je bil namreč eden izmed 15 Nobelovih nagrajencev, ki so na tej konferenci nagovorili mlade znanstvenike iz 72 držav. 


2010-2015: Založba Univerze na Primorskem je bila formalno ustanovljena že leta 2010, toda svoje poslanstvo je začela aktivno izpolnjevati šele v mandatu rektorja D. Marušiča. Letni obseg izdaj je zrasel iz dveh (2010) na 25, kolikor jih je realiziranih v letu 2015 (33 do konca leta). Založba je v letih 2011–2015 postala tudi (so)izdajateljica treh znanstvenih revij. Vzpostavila je učinkovit sistem za podporo pedagoškega in raziskovalnega procesa na članicah UP ter moderno elektronsko založništvo (portal Založbe UP beleži za tekoče leto naslednje podatke: 67.009 obiskovalcev, 152.774 obiskov, 366,54 GB prenosa knjig k bralcem). Poleg knjižnega programa skrbi še za izvajanje javnega naročila tiska, za pripravo diplomskih listin in drobnih tiskovin za potrebe članic ter rektorata.


2014: Upravni odbor UP sprejel Srednjeročno razvojno strategijo Univerze na Primorskem 2014 - 2020.


2014: S Pravili o spremembah in dopolnitvah Pravil o notranji organiziranosti rektorata UP je bila ustanovljena projektna pisarna, kot centralna enota na univerzi. Glavni cilj projektne pisarne je vodenje in koordiniranje skupnih projektov univerze. Projektna pisarna deluje kot služba v Sektorju za znanstveno-raziskovalno, razvojno in umetniško dejavnost. Namen projektne pisarne je skrbeti za razvoj podpornih storitev za znanstveno-raziskovalno projektno dejavnost. Pri izvajanju razvojnih aktivnosti se povezuje tudi z drugimi službami, na katerih se izvaja projektno delo (npr. izobraževalna, mednarodna dejavnost, Karierni center) in skrbi za poenoten razvoj sistema in orodij za projektno delo.


2014: UP vzpostavila Visokošolsko prijavno-informacijsko službo (VPIS UP), ki kandidatom za vpis omogoča neposreden kontakt z univerzo.


Revija Ars Mathematica Contemporanea, ki jo UP izdaja v sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko Ljubljana, se je po faktorju vpliva za leto 2014 uvrstila na 102. mesto med SCI revijami na področju matematike in se s tem ponovno uvrstila v drugi kvartil. Portal SCIMAGO pa je to revijo v 2014 ponovno uvrstil na prvo mesto med znanstvenimi revijami v Sloveniji.


2014: UP odprla Konfucijsko učilnico za promocijo kitajske kulture in jezika, ki deluje pod okriljem Konfucijevega inštituta Ljubljana.


V letu 2014 so registrirani raziskovalci (517) UP po metodologiji (kazalnikih), ki jih spremlja univerza, povečali znanstveno-raziskovalno uspešnost. S podpisom avtorjev UP je bilo objavljenih 223 člankov v revijah z visokim faktorjem vpliva, ki jih indeksirajo SCI, SSCI in A&HCI. Število objav v WOS po posameznih letih za UP kaže trend rasti. Višji porast beležimo predvsem v letih 2013 in 2014, ko je število objav prvič preseglo več kot 200 objav. Glede na število registriranih raziskovalcev to še vedno predstavlja nizek delež na število raziskovalcev (0,4 objave na registriranega raziskovalca v 2013 in 2014).


2013: Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je Univerzi na Primorskem podaljšal akreditacijo za sedem let.


V zadnjih treh letih se povečuje število projektov sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja (52 v letu 2012, 66 v letu 2013 in 86 v letu 2014), ki ga gre pripisati predvsem izvajanju projektov izbranih na dveh javnih razpisih za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja.


2012: Pričetek delovanja Univerzitetne knjižnice UP (UP UK).